Juridische informatie

Alissa Aina is lid van de Orde van Advocaten Provincie Antwerpen en baat haar kantoor uit te 2000 Antwerpen, Amerikalei 204. Alissa Aina is bereikbaar op het e-mailadres alissa.aina@advocaat.be .

Alissa Aina is ingeschreven in het KBO-register onder het nummer 0848.764.252.

Alissa Aina is onderworpen aan de deontologische regels die kunnen geraadpleegd worden in de Codex Deontologie voor Advocaten op de website http://www.advocaat.be .

Alissa Aina is verzekerd voor haar beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van 2.500.000 euro per schadegeval bij MS Amlin Insurance SE.

Alissa Aina verbindt zich er toe het aan haar toevertrouwde dossier op deskundige wijze en met de nodige zorgvuldigheid te behandelen. Alissa Aina neemt een inspanningsverbintenis op zich.

De wijze van begroting van het ereloon en onkosten, wordt bepaald tijdens de eerste consulatie. De kosten en erelonen worden verhoogd met 21% BTW. Bij niet tijdige betaling van de kosten en erelonen, is Alissa Aina gerechtigd om van rechtswege en zonder ingebrekestelling haar werkzaamheden op te schorten.